26个字母表

26个字母表

2010/10/26 14:49:44来源:本站原创作者:不详我要评论(0)

 

A a [ei]     B b [bi:]    C c [si:]       D d [di:] E e [i:] F f [ef]        G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai]     J j [d3ei] K k [kei] L l [el]    M m [em] N n [en] O o [&601;u]

P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:]     S s [es] T t [ti:] U u [ju:]       V v [vi:] W w [′d∧blju:] X x [eks]    Y y [wai] Z z [zi:][zed]

汉语拼音字母表读法及顺序

字 母 表:

Aɑ Bb Cc Dd Ee Ff Gɡ Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

V 只用来拼写外来语、少数民族语言和方言。

声 母 表

b p m f d t n l g k h j q x
玻 坡 摸 佛 得 特 呢 勒 哥 科 喝 基 欺 希
zh ch sh r z c s
知 蚩 诗 日 资 雌 思韵 母 表

a o e ai ei ao ou an en ang
啊 喔 鹅 哀 诶 凹 欧 安 恩 昂

eng ong
亨的韵母 轰的韵母

i ia ie iao iou ian in iang iong
衣 呀 耶 腰 忧 烟 因 央 雍
u ua uai uan uen uang ueng
乌 蛙 歪 弯 温 汪 翁
ü üe üan ün
迂 约 冤 晕

汉语拼音字母表

声母表Shengmu list
b p m f d
t n l g k
h j q x zh
ch sh r z c
s y w
韵母表Yunmu list
a o e i u
ü ai ei ui ao
ou iu ie üe er
an en in un
ang
eng ing ong

汉语拼音音节表
b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing
p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping
m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming
f fa fo fei fou fan fen fang feng
d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding
t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting
n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning
l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling QQ空间代码
g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng
k ka ke kai kou kan ken kang keng
h ha he hai hei hao hou hen hang heng
j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing http://www.qqywf.com
q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing
x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing
zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng
ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng
sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng
r re ri rao rou ran ren rang reng
z za ze zi zai zao zou zang zeng
c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng
s sa se si sai sao sou san sen sang seng
y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying
w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

 

阅读本文后您有什么感想? 已有 人给出评价!

 • 0 囧
    囧
 • 0 恶心
    恶心
 • 0 期待
    期待
 • 0
    难过
 • 0 不错
    不错
 • 0 关注
    关注
 • 最新评论
 • 热门评论
共有评论(0)条 查看全部评论
高兴 可 汗 我不要 害羞 好 下下下 送花 屎 亲亲

注:您的评论需要经过审核才会显示出来